# وبلاگ

تعيين نياز های آموزشی پرسنل سازمانها

Training Needs Assessment  http://www.opm.gov/leader/hrd/lead/pubs/handbook/lrbsa17.asp  http://www.dpa.ca.gov/tcid/dto/TNA-DOE.ppt http://www.a-klinikka.fi/transdrug/attachments/toolkit_contents_eng.pdf مگالينک نياز آموزشی مگالينک مديريت منابع انسانی و آموزش http://www.vancouver.wsu.edu/fac/seitz/trainingneedsassessment.doc http://www.trainingbydesign.com/Assessment.htm
/ 0 نظر / 3 بازدید

مگالينک های اينترنتی در زمينه مديريت ايمنی و بهداشت حرفه ای ohs

 لينک سايتهای بهداشت حرفه ای   http://www.hoslink.com/OHS.HTM http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/ SOLVE  ISO 7010:2003 استاندارد جديد  نماد های گرافيکی و رنگها در نشانه ها و علايم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید