نظام مديريت محيط زيست (EMS)

 با توجه به صدمات فزاينده اي كه به كره زمين وارد شده و بقاي آنرا با خطر جدي روبر نموده است، در دو دهه اخير توسعه پايدار به يك امر محوري در كشورهاي مختلف جهان تبديل شده و در سالهاي اخير در كشور ما نيز ضرورت حفاظت از محيط زيست مورد توجه قرار گرفته است.

 همزمان با نگرانيهاي موجود درباره آينده كره زمين، درك انسانها نيز از محيط زيست و مشكلات مربوط به توسعه پايدار بتدريج افزايش يافته و مي رود تا به يك حركت جهانشمول تبديل گردد. 

 بعلاوه شركت ها، حتي در كشورهاي كمتر توسعه يافته مانند ايران، ديگرنمي توانند خود را از الزامات و پيش شرط هاي مشاركت در بازار جهاني كه با سرعت سرسام آوري بسوي يكپارچگي حركت مي كند دور نگاه دارند و در اين بازار بزرگ جهاني پيروي از قوائد و ضوابط واحد در كارگرداني يك كسب و كار موفق حياتي است.

 اين ضوابط بايد با شرايط مشخص ملي و كسب و كار ما تلفيق داده شود .

 ولي بهرحال در اين بازار بزرگ جهاني شركت ها براي افزايش شانس موفقيت خود چاره اي ندارند جز اينكه نشان دهند تلاش مي كنند كسب و كار خود را در تراز و بر اساس استانداردهاي جهاني از جمله استانداردهاي زيست محيطي، مديريت كنند، زيرا تمام شواهد نشان مي دهد توجه به مسائل زيست محيطي در آينده به يك قابليت و مزيت محوري شركتهايي كه مي خواهند توسعه پايدار خود را تضمين كنند تبديل خواهد شد.

اين توجه در كشورهاي كمتر توسعه يافته مانند ايران، بويژه در مناسبات با شركتهاي خارجي، ميتواند شرايط رقابت را به نفع شركتهاي برخوردار از چنين نظاماتي تغيير دهد. استاندارد جهاني ايزو 14001 در حال حاضر فراگيرترين الگوي جهاني براي استقرار نظام مديريت محيط زيست(EMS)مي باشد كه در پايان سال ۲۰۰۱ در حـــدود 37000 سازمان در 112 كشور جهان مورد استفاده قرار گرفته است.

دلايل بسيار زيادي براي استقرار نظام مديريت محيط زيست در سازمانها وجود دارد. بنگاههاي اقتصادي به اين درك رسيده اند نظامات مبتني بر دستور و كنترل بهيچ وجه نتايج مطلوبي به بار نمي آورند.

 ثابت شده است استقرار استاندارد ايزو 14001 ابزار كارآمدي است براي گذار از صرف رعايت مقررات زيست محيطي موجود به يك موقعيت برتر، بهره وري بالاتر و نهايتاً كسب مزيت رقابتي پايدارتر.

بعلاوه تجربه نشان داده ايزو 14001 چارچوبي را ايجاد مي كند كه باعث برانگيختن و كاناليزه كردن خلاقيت هاي تمام اعضاي سازمان شده و آنها را به عوامل فعال تغييراتي كه حاصل آنها حفاظت از محيط زيست، نگاهباني از منابع و بهبود كارآيي است، تبديل مي نمايد.

 بديهي است زمانيكه در تمام اعضاي يك سازمان انگيزه متفاوت فكر كردن ايجاد شود خود باعث خلق محصولات و خدمات مبتكرانه مي گردد. اين مسئله استاندارد ايزو 14001 را به يك ابزار نيرومند براي سرمايه گذاري تبديل مي كند. اين كه سرمايه گذاري در ايزو 14001 تا چه حد اثر بخش است و طي چه زماني نتايج و بازده آن ظاهر مي شود تابع شرايط گوناگون از جمله موارد زير است:

·وضعيت و سطح كمال و توسعه يافتگي سيستم مديريت سازمان

·ميزان چالش هاي زيست محيطي فراروي سازمان در گذشته ، حال و آينده

· مقدار و كيفيت منابع داخلي و خارجي كه سازمان به آنها دسترسي دارد

·ميزان آمادگي قبلي سازمان بويژه نظام ها و روشهاي جاري مديريت زيست محيطي آن

·دانش، مهارت و توانايي كاركنان سازمان كه مستقيماً مسئوليت مديريت زيست محيطي را بعهده دارند و رابطه آنها با ساير واحدهاي سازماني

·انتظارات عوامل ذي نفع ( كارفرماها، ارگانهاي دولتي و غيره ) در ارتباط با استقرار نظام مديريت محيط زيست در سازمان مورد نظر

·ميزان تطابق عملكردهاي جاري سازمان با الزامات مقررات قانوني موجود

·الزامات زيست محيطي ديگري كه سازمان ممكن است در گذشته خود را به آنها متعهد كرده باشد.

·سطح كنترلي كه سازمان براي تحقق بخشيدن به الزامات بازار و انتظارات عوامل ذي نفع در نظر گرفته است.

استاندارد ايزو 14001 به لحاظ طراحي و ساختار از انعطاف پذيري بالايي برخوردار است و چه در سازمانهاي كوچك و چه در شركتهاي چند مليتي قابل اعمال است .

" جهاني فكر كنيد، محلي عمل كنيد" – اين باور هدف بنيادين استانداردهاي متعدد ايزو در برخورد با مسائل زيست محيطي است. اين استانداردها اجماع جهاني را در مورد عملكرد مطلوب زيست محيطي در يك چارچوب بين المللي منعكس مي كنند و در سراسر جهان در تلفيق با شرايط ويژه ملي و محلي بكار گرفته مي شوند.

 استانداردهاي ايزو از يك رويكرد دو گانه در تحقق بخشيدن به نيازهاي كليه عوامل ذي نفع در امر حفاظت از محيط زيست شامل شركتها، صنايع، ارگانهاي دولتي، سازمانهاي غير دولتي ، بويژه مصرف كنندگان كالاها و خدمات، پيروي مي كنند. 

 اولاً ايزو يك مجموعه گسترده از استانداردها را براي نمونه گيري و آزمايش هاي مختلف جهت پاسخگويي به شرايط و چالش هاي مشخص زيست محيطي عرضه مي كند.

 ايزو تا كنون بيش از 350 استاندارد بين المللي را براي پيگيري مواردي از قبيل آلودگي هوا آب و خاك و همچنين آلودگي صوتي و اشعه تدوين كرده است. دوماً ايزو استانداردهاييرا تهيه كرده كه به سازمانها كمك مي كند تا رويكرد فعالتري نسبت به مسايل زيست محيطي اتخاذ كنند.

 استانداردهاي مديريت محيط زيست را ميتوان چه در بخش عمومي و چه خصوصي اعمال كرد. براي راهبري اين رويكرد استراتژيك، ايزو اقدام به تاسيس يك كميته فني جديد بنامISO/TC 207 مديريت زيست محيطي در سال 1993 نمود. اين حركت نمايانگر تعهد ايزو در پاسخ به چالش هاي پيچيده " توسعه پايدار" كه در كنفرانس سازمان ملل در سال 1992 در ريودوژانرو با عنوان " محيط زيست و توسعه" بر آن تاكيد شد، مي باشد.

اين كميته همچنين حاصل مذاكرات گسترده اي بود كه در قالب گروه مشورتي راهبردي درباره محيط زيست صورت گرفت. اين گروه كه در سال 1991 تشكيل گرديد نمايندگي تعداد زيادي از كشورها و سازمانهاي بين المللي شامل بيش از 100 متخصص كه در تدوين استانداردهاي بين المللي كه امكان مديريت كارآمدتر محيط زيست را فراهم مي كردندكمك كردند، بعهده داشت. در نتيجه استانداردهاي خانواده ايزو 14000 ( مديريت زيست محيطي ) با هدف ايجاد " جعبه ابزار" عملي براي كمك به اجراي تدابيري كه از توسعه پايدار حمايت مي كنند، تدوين گرديدند.

از همان ابتداي تشكيل كميته فني ايزو اين درك مشترك وجود داشت كه كميته بايد با كميته فني 176 ( كميته مديريت كيفيت و تضمين كيفيت ) كه مسئوليت تدوين استانداردهاي خانواده ايزو 9000 را در مورد مديريت كيفيت بعهده داشت فعالانه همكاري كند. تا كنون اقدامات موثري براي حصول اطمينان از تطابق استانداردهاي ايزو در مورد مديريت زيست محيطي با استانداردهاي مديريت كيفيت صورت گرفته است، از جمله تدوين استاندارد مشتركي حاوي رهنمودهايي براي مميزي زيست محيطي و مديريت كيفيت.

 

امروز در اقتصاد جهاني بطور فزاينده اي از سازمانها انتظار ميرود مديريت كار آمدتري بر مسائل اقتصادي ـ اجتماعي و زيست محيطي داشته باشند. شواهد حاكي از آن است كه توجه به اين عوامل " سه گانه" بنياد كسب مزيت در عرصه هاي تامين مالي ، بيمه، بازاريابي و غيره را تشكيل مي دهد. ايزو 14001 مهمترين و پذيرفته ترين چارچوب مديريت زيست محيطي است كه در سراسر جهان در كشورهايي مانند زيمباوه تا دورترين نقاط آمريكاي لاتين پذيرفته شدهو به سازمانها كمك مي كند مديريت بهتري را بر اثرات فعاليتهايشان بر محيط زيست اعمال كنند و فرآيندهاي مديريتي خود را در اين حوزه بهبود بخشند. استقرار اين نظام منافع اقتصادي بسياري ملموسي براي شركتها ايجاد مي كند كه برخي از آنها از قرار زيرند:

·كاهش حجم مواد خام و ساير منابع طبيعي مورد نياز

·كاهش مصرف انرژي

·بهبود كارآيي فرآيندها

·كاهش مواد زائد و هزينه هاي دفع آنها

·استفاده از منابع قابل بازيافت

البته همراه هريك از منافع اقتصادي فوق، استقرار اين نظام مزيت هاي زيست محيطي نيز ايجاد مي كند. در واقع مهمترين مشخصه استانداردهاي خانواده ايزو 14000 كمك به بالندگي عناصر زيست محيطي و اقتصادي توسعه پايدار است.

 

/ 0 نظر / 13 بازدید