بهداشت حرفه ای و طب کار

http://www.aiha.org

نگاهي بر سيستم هاي مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSEMS)

  بهداشت محيط

   سم شناسي

   فيزيولوژي كار

   عوامل فيزيكي بيماری زاي محيط كار

   عوامل شيميايي بيماری زاي محيط كار

   عوامل ارگونوميك

  عوامل رواني محيط كار

   عوامل بيولوزيك بيماری زاي محيط كار

   بيماريهاي شغلي و تطابق شغل با فرد و معاينات كارگران

/ 0 نظر / 54 بازدید