کنترل مدارک در سيستم مديريت کيفيت

  4-2-3- کنترل مدارك : 

       مدارك الزامي شده بوسيله سيستم مديريت کيفيت بايد تحت کنترل قرار داشته باشند . سوابق نوع خاصي از مدرك هستند و بايد بر طبق الزامات مذكور در بند 4-2-4 تحت كنترل باشند .
 
يك روش اجرايي مدون بايد ايجاد گردد تا کنترل هاي مورد نياز براي موارد زير را تعيين كند :
الف ) تصويب مدارك از نظر کفايت قبل از صدور
ب ) بازنگري و روزآمد كردن بر حسب نياز و تصويب مجدد مدارك
ج ) حصول اطمينان از اينکه تغييرات و وضعيت كنوني تجديدنظرمدارك مشخص است
د ) حصول اطمينان از اينکه نسخ مربوطه از مدارك ذيربط در مکان هاي استفاده در دسترس هستند
ه ) حصول اطمينان از اينکه مدارك به صورت خوانا باقي مي مانند و به سهولت قابل شناسائي هستند
و ) حصول اطمينان از اينکه مداركي كه منشاء بيروني دارندمشخص هستند و توزيع آنها تحت كنترل مي باشد
ز ) پيشگيري از استفاده سهوي از مدارك منسوخ شده و مشخص كردن آنها به نحو مناسب در صورتي كه اين نوع مدارك براي هر منظوري نگهداري شوند .

 

/ 0 نظر / 16 بازدید