پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1383

فرآيند مميزی سيستم مديريت کيفيت QMS AUDIT

فرايندي است<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />                       نظام يافته(كاملا سيستماتيك و با هدف و برنامه ريزي شده)                       مستقل( ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

مگالينک های اينترنتی در زمينه مديريت ايمنی و بهداشت حرفه ای ohs

 لينک سايتهای بهداشت حرفه ای   http://www.hoslink.com/OHS.HTM http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/ SOLVE  ISO 7010:2003 استاندارد جديد  نماد های گرافيکی و رنگها در نشانه ها و علايم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

منابع مفيد اينترنتی در مورد سيستم مديريت زيست محيطی EMS

در ايزو ۱۴۰۰۱ سازمانها به دنبال سيستمی هستند تا ضمن حفظ محيط زيست  ، کليه فعاليتها فرآيند خدمات شامل مديريت ، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

استقرار نظام مديريت يكپارچه بهداشت، ايمني و محيط زيست

براي اثر بخش كردن فرايند HSE، شركتها بايد طي يك برنامه ريزي راهبردي اقدام به استقرارنظام يكپارچه مديريت ايمني كنند. ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 253 بازدید

کنترل سوابق در سيستم مديريت کيفيت

    4-2-4- کنترل سوابق:                   سوابق بايد جهت فراهم آوردن شواهد انطباق با الزامات و اجراي اثربخش سيستم مديريت کيفيت ايجاد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

نظامنامه کيفيت در استاندارد ايزو ۹۰۰۱:۲۰۰۰

  4-2-2- نظامنامه کيفيت          سازمان بايد نظامنامه کيفيتي ايجاد و برقرار نگه دارد که شامل موارد زير باشد :   الف ) دامنه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید

الزامات مربوط به مستندات در سيستم مديريت کيفيت

  ۴-2-1- کليات:     مستندات سيستم مديريت کيفيت بايد شامل موارد زير باشد: الف )بيانيه هاي مدون در مورد خط مشي کيفيت و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

اصطلاحات رايج در مديريت كيفيت

http://www.itla.ch/dloads/Q02.RTF http://www.emanqua.co.za/glossary.htm http://www.thequalityportal.com/glossary/q_glossary.htm http://www.ge.com/en/commitment/quality/glossary.htm http://www.dbainc.com/public_html/dba2/library/glossary.html http://www.isixsigma.com/dictionary/glossary.asp http://www.1stnclass.com/quality_glossary.htm  
/ 0 نظر / 12 بازدید