کنترل سوابق در سيستم مديريت کيفيت

    4-2-4- کنترل سوابق:          

        سوابق بايد جهت فراهم آوردن شواهد انطباق با الزامات و اجراي اثربخش سيستم مديريت کيفيت ايجاد شده و برقرار نگه داشته شود.


 سوابق کيفيت بايد خوانا ، به سهولت قابل شناسايي و قابل دستيابي باقي بمانند .

 يك روش اجرايي مدون بايد بدين منظور ايجاد شود تا کنترل هاي مورد نياز براي شناسايي ، بايگاني و ذخيره ،حفاظت ،دستيابي ، مدت نگهداري و تعيين تکليف سوابق را تعيين نمايد .

 

/ 0 نظر / 17 بازدید