مديريت ايمني و بهداشت حرفه ای OHSM

 

OHSM ,مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي , (OHSAS 18001)

 استقرار استاندارد OHSAS 18001 يك راه حل عقلايي براي رويارويي با چالش هاي فزاينده اي مي باشد كه سازمانها به دليل جراحات، مريضي، روزهاي تلف شده كاري، افزايش روزافزون مقررات بهداشت و ايمني، پرداخت خسارت به كاركنان و غيره با آنها روبرو هستند.

مطالعات نشان مي دهد خسارات پرداخت شده به كارگران در آمريكا در پايان سال جاري بين 11 تا 20 درصد افزايش خواهند يافت و هزينه هاي ناشي از مراقبت هاي پزشكي كارگران آسيب ديده از سال 1994 تاكنون بيش از 70 درصد در كشورهاي توسعه يافته بالارفته است.

مديريت سنتي ايمني و بهداشت حرفه اي بجاي برنامه ريزي پيشگيرانه جهت كنترل ريسكهاي ناشي از شرايط كار كه اساس رويكرد  استاندارد OHSAS  را تشكيل مي دهد، مبتني است بر واكنش نشان دادن در مقابل سوانح بعد از وقوع آنها. هزينه هايي كه عدم استقرار نظام ايمني و بهداشت حرفه اي به سازمانها تحميل مي كند شامل هزينه هاي تحقيق و بررسي بعد ازوقوع حوادث، حقوق و مزاياي پرداخت شده براي زمان از دست رفته، آموزش كاركنان جايگزين، هزينه هاي اضافي مديريتي و اداري، كاهش بهره وري كارگران صدمه ديده بعد از برگشت به كار و مهمتر از همه از دست دادن اعتبار و حيثيت شركت مي شود

/ 0 نظر / 5 بازدید