مگالينک های اينترنتی در زمينه مديريت ايمنی و بهداشت حرفه ای ohs

 لينک سايتهای بهداشت حرفه ای   http://www.hoslink.com/OHS.HTM

http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/

SOLVE 

ISO 7010:2003 استاندارد جديد  نماد های گرافيکی و رنگها در نشانه ها و علايم ايمنی 

Graphical symbols -- Safety colours and safety signs  used in workplaces and public areas

/ 0 نظر / 11 بازدید