الزامات مربوط به مستندات در سيستم مديريت کيفيت

  ۴-2-1- کليات:
     مستندات سيستم مديريت کيفيت بايد شامل موارد زير باشد:


الف )بيانيه هاي مدون در مورد خط مشي کيفيت و اهداف کيفيت

ب ) يك نظامنامه کيفيت


ج ) روش هاي اجرايي مدوني که تهيه آنها در اين استاندارد الزامي شده است

د ) مدارك مورد نياز سازمان جهت حصول اطمينان از اثربخش بودن طرح ريزي ، اجرا و کنترل فرآيند ها
ه ) سوابقي که در اين استاندارد الزامي شده است (به بند 4-2-4 رجوع شود) .
 
   يادآوري1- هرگاه عبارت روش اجرايي مدون در اين استاندارد ذكر شود ، بدين معني است كه روش
 
اجرايي بايستي ايجاد ، مدون ، اجرا و برقرار نگه داشته شود .
 
يادآوري2- گستره مستندات سيستم مديريت كيفيت مي تواند از سازماني به سازمان ديگر به علل زير
 
 متفاوت باشد :
 
الف- اندازه سازمان و نوع فعاليت هاي آن
 
ب پيچيدگي هاي فرآيندها و تعامل آنها
 
ج -شايستگي كاركنان
 
يادآوري 3 مستندات مي تواند به هر شكل يا نوع از هر رسانه اي باشد .

 

/ 0 نظر / 15 بازدید