منابع مفيد اينترنتی در مورد سيستم مديريت زيست محيطی EMS

در ايزو ۱۴۰۰۱ سازمانها به دنبال سيستمی هستند تا ضمن حفظ محيط زيست

 ، کليه فعاليتها فرآيند خدمات شامل مديريت ، طراحی ، تدارک و اجرا را با کارآيی و

اثر بخشی مناسب ، ساماندهی و ضايعات را به حداقل و آلودگی ها را حذف و

 پيشگيری نمايند.

مگا لينک های سيستم مديريت زيست محيطی

کميته T207 - کميته فنی مسئول راهبری و توسعه استاندارد های سری ۱۴۰۰۰

http://emea.bsi-global.com/Environment/index.xalter

http://www.iso.org/iso/en/iso9000-14000/ims.html سايت رسمی سازمان جهانی استاندارد

http://www.epa.gov/OWM/wm046200.htm

http://es.epa.gov/elp/emsguide.html

http://www.epa.gov/owm/isofaq.htm

http://www.greenware.com/eps/EPS_paper.htm

http://www.amxi.com/amx_mi28.htm

http://www.enviroserve.com

http://standardsgroup.asq.org/groups/e/lead.html

http://www.astm.org/COMMIT/ISO/ISOTC207

http://www.iso14000.com/Implementation/ISO14000intro.htm

http://www.iso.org/iso/en/faqs/widelyusedstandards/faq-iso14000.html

http://www.scc.ca/standards/iso14000/index_e.html

http://www.mgmt14k.com

http://www.trst.com/index-2.htm

http://www.igc.apc.org/eco-ops/EQE/welcome.html

  http://www.iso.ch/iso/en/kidsiso14000/index.html

/ 0 نظر / 19 بازدید