تجزيه و تحليل سيستمها و روشها

http://www.OMG.com

عنوان کتاب: تحليل ساخت يافته نوين (جلد اول)

http://www.yourdon.com

Modern Structured Analysis

System Analysis

http://www.umsl.edu/~sauter/analysis/bees/index.html

http://www.bit.lk/information/tv/s1/2003/IT1402b.ppt

http://www.se.cuhk.edu.hk/~seg3430/2004/tutorial/Tutorial_8.pdf

http://www.imse.hku.hk/imse1017/ESA-05%20SSADM%201.pdf

http://www.informatik.uni-bremen.de/uniform/gdpa/methods/m-sart.htm

مگالينک Systems Analysis

http://www.umsl.edu/~sauter/analysis/dfd/DiagrammingMethods.html

 http://www.arches.uga.edu/~dominict/Mist4620/Satzinger.pdf

http://cisnet.baruch.cuny.edu/holowczak/classes/9490/satutorial/sa_tutorial4_one_up.pdf

http://computing.unn.ac.uk/staff/cgpv1/downloadables/CD3005/ch8-12.pdfhttp://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0137483104/edyourdonswebsitA

كاربرد روش RAD در توسعه سيستم 

RAPID APPLICATION DEVELOPMENT

روش RAD چيست ؟
تعريف : درميان صاحبنظران تعريف واحدي از روش RAD وجود ندارد ولي از مطالعه نظرات بيان شده در اين زمينه مي توان اينگونه استنباط كرد كه RAD مجموعه اي ازتكنيك ها و فنوني است كه براي ايجاد شتاب بيشتر در فرايند توسعه سيستم به طورمشترك با كاربران و ساير طرفهاي ذينفع صورت مي گيرد. به عبارت ديگر در اين روش تاكيد عمده بر كار مشترك در مراحل مختلف توسعه سيستم است .

/ 0 نظر / 12 بازدید