سيستم مديريت بهداشت حرفه ای و ايمنی OHS

http://www.worksafebc.com

http://www.ccohs.ca

 

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۸:٢٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸۳

يادداشت های جديد در وبلاگ مديريت کيفيت و EPCM

 
 
 
 
 
  
نویسنده : همتی ; ساعت ٤:٢۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ خرداد ،۱۳۸۳

لينک های مفيد در ارتباط با آمادگی در مقابل زلزله

http://www.ngdir.ir

خطرپذيري زلزله

http://www.alpr.persianblog.ir/#1460926

http://www.sologen.net/weblog/archives/000918.html

 ابر زلزله چيست؟

آموزش همگاني توصيه هاي ايمني در مقابله با زلزله 1

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٤:٤٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٥ خرداد ،۱۳۸۳

پيش بينی زلزله

Why Earthquakes Occur

 Charles Richter 

 http://www.eng.nsf.gov/nees

 

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٢:٠٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٤ خرداد ،۱۳۸۳

زلزله شمال ايران پيش بينی شده بود

5/23/2004 18:00

An Iran EQ Cloud, One>=5 or Two=4

نظريه ابرهای زلزله چيست؟:" دراثر جابه‌حجايی لايه‌ها و صفحات پوسته زمين در امتداد گسلها، به دليل تبديل انرژی پتانسيل به گرما در اثر اصطكاك، دما به ۳۰۰ تا ۱۵۰۰ درجه سانتيگراد افزايش می‌يابد. اين افزايش دما منجر به تبخير مقداری از آبهای زيرزمينی می‌شود. بخارات از طريق منافذ و خلل و فرج خاك به سطح زمين رسيده و وارد اتمسفر می‌شود، اما به دليل دمای بالا و حالت گاز داشتن، با چشم ديده نمی‌شود. اين بخارات در اتمسفر با هوای سرد برخورد می‌كند، سرد می‌شود، ميعان می‌كند و ابر تشكيل می‌دهد. اما اين ابرها ويژگيهای خاصی دارند كه آنها را از ابرهای عادی متمايز می‌كند؛ مثل تفاوت در دما، شكل كه عموما خطی هستند، جهت امتداد كه معمولا در امتداد گسل می‌باشد، ابعاد و اندازه، ارتفاع تشكيل، تركيبات شيميايی موجود در ابر (به دليل تركيبات معدنی و آلی موجود در خاك)، نحوه جابه‌جايی و جهت حركت ابر. شو می‌گويد كه با مطالعه و بررسی دقيق و علمی ابرها از نظر موارد فوق با استفاده از تصاوير ماهواره‌ای، می‌توان بعضی از زلزله را پيش‌بينی كرد.

لازم به ذکر است با استفاده از اين نظريه، زلزله ديروز شمال ايران نيز پيش بينی شده بود:

 

 EARTHQUAKE CLOUDS AND
SHORT TERM PREDICTION

My Iran Earthquake Prediction Is Correct

- May 30, 2004 -

On Mar. 1, I predicted an M7 and an M6 Iran & Neighbor earthquakes (<59E) by the clouds [1] to the public. On May 28, an M6.3 occurred at 36.28N, 51.57E, Iran [2], so my prediction is half correct. The earthquake was strong and near Tehran, so I received many email messages. Difficult to reply one by one, I propose this essay as my response, and hope our dear readers to understand.

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۱٠:۱۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۱ خرداد ،۱۳۸۳

آگاهی، آمادگی و واکنش سريع در مقابل زلزله

آگاهی، آمادگی و واکنش سريع در مقابل زلزله بسيار جدی است. شايد فردا خيلی دير باشد.

TEHRAN (Reuters) - A strong earthquake hit the city of Sari in northern Iran on Friday, state television reported, and the United States Geological Survey said it had a magnitude of 6.2.

http://www.iris.edu محل دقيق زلزله

راهنمای عملی زنده ماندن در زلزله

منبع ۱

منبع ۲

نقشه گسل های تهران

با زلزله بيشتر آشنا شويم

http://geohaz.org

http://www.iiees.ac.ir

http://www.fema.gov/hazards/earthquakes

 

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۱۱:۱٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۸ خرداد ،۱۳۸۳

تکنيک های ارزيابی و مديريت ريسک و HSE

HAZOP

HAZID

QRA

 PTW 

FMECA

Safety (HSE) Case and COMAH Safety Report development

Formal safety studies: fire and explosion analyses, SIA, dropped objects, EERA,

Consequence analysis modelling

Fault/ event tree analyses

Hazards and Effects Management Process (HEMP)

Quantitative Risk Assessments (QRA)

Qualitative Risk Assessment

Job Safety/Hazard Analysis

Environmental & Social Impact Assessment (ESIA)

Health Risk Assessment (HRA)

در روزهای آينده در مورد تکنيک ها و روش های ارزيابی و مديريت ريسک در HSE مطلب خواهم نوشت. 

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٥:٤٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٧ خرداد ،۱۳۸۳

پنج گام براي استقرار مديريت بهداشت حرفه ای و ايمنی

گام اول : تعيين خط مشي

حوادثي كه منجر به جراحت و بيماري مي شوند، مي توانند موجب خرابي اموال و توقف توليد گردند، بنابراين هدف شما بايد كاهش كليه خسارات احتمالي باشد. شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك ها*، تصميم گيري در مورد اقدامات پيشگيرانه لازم، اجراي آنها و نظارت بر اجراي آنها موجب ايمني كارخانه و كاركنان و محصولات و بهبود كيفيت مي گردد.

خط مشي ايمني و بهداشت بايد فعاليتهاي شما از جمله انتخاب كاركنان، مواد و تجهيزات، دستورالعمل هاي كاري و انتخاب تامين كنندگان را در بر گيرد. بيانيه خط مشي سازمان و برنامه هاي اجرايي و بازنگري آنها بايد به كليه افراد دخيل در سازمان نشان دهد كه شناسايي خطزات و ارزيابي ريسكها انجام شده و خطرات حذف و يا تحت كنترل مي باشند.

*  خطر [1] چيزي است كه توانايي ايجاد آسيب را دارد. از طرفي آسيبها داراي شدت متفاوت هستند-  بعضي از خطرات موجب مرگ، برخي موجب بيماري جدي و يا ناتواني و برخي ديگر موجب آسيب جزيي مي شود.

ريسك [2] عبارت است از تركيب شدت خطر و احتمال وقوع آن.

آنچه كه بايد از خود پرسيد :

 1. آيا سازمان خط مشي ايمني و بهداشت دارد؟ آيا اين خط مشي مكتوب است؟
 2. عملكرد سازمان در زمينه ايمني و بهداشت در سال گذشته چه بوده است؟
 3. آيا هزينه هاي كه در زمينه ايمني و بهداشت شده است، مفيد بوده است؟
 4. هزينه هاي از دست رفته در اثر نبود سيستم مديريت ايمني و بهداشت چقدر بوده است؟
 5. آيا خط مشي سازمان باعث جلوگيري از حوادث، كاهش خطرات و تاثير بر رويه كاري پرسنل شده است؟

 

گام دوم : سازماندهي كاركنان

براي اثربخشي خط مشي ايمني و بهداشت، سازمان نياز به مشاركت و تعهد كاركنان دارد. از اين مسئله به عنوان فرهنگ ايمني و بهداشت مثبت ياد مي شود.

چهار"C"  در فرهنگ مثبت ايمني و بهداشت :

 1. صلاحيت [3] : الزامات، آموزش و خدمات مشاوره اي
 2. كنترل [4] : تخصيص مسئوليتها، عمل به تعهد، راهنمايي و نظارت
 3. همكاري [5] : بين افراد و گروهها
 4. ارتباطات [6] : بصورت گفتاري، نوشتاري و ديداري

 

 

صلاحيت :            

 • دستيابي به مهارتهايي كه براي انجام تمامي فعاليت ها بصورت ايمن لازم است.
 • تهيه ابزارهايي براي اطمينان از اينكه كليه كاركنان از جمله مديران، سرپرستان و كاركنان موقتي  به ميزان لازم آموزش ديده اند.
 • اطمينان از اينكه كاركنان بخصوص آنهايي كه كارهاي خطرناك انجام مي دهند، آموزش، تجربه و ساير قابليتهاي لازم براي انجام كار بصورت ايمن را دارند.
 • انجام آموزشها و سازماندهي مجدد براي اطمينان از صلاحيت كاركناني كه مسئوليتهاي جديد ايمني و بهداشت را بر عهده مي گيرند.

كنترل :           

 • راهنمايي با مثال: اثبات تعهد و نشان دادن مسير صحيح- درك اهميت ايمني و بهداشت توسط كليه كاركنان
 • تعيين افراد مسئول در رابطه با مشاغل خاص ايمني و بهداشت – بخصوص آن دسته از مشاغلي كه تخصص خاص لازم دارند مانند ارزيابي ريسك و يا رانندگي با ليفتراك
 • اطمينان از اينكه مديران، سرپرستان و فورمنها مسئوليت خود را درك كرده و زمان و منابع لازم براي انجام كارها را دارند.
 • اطمينان از اينكه همه افراد مي دانند كه چه كارهايي بايد انجام بدهند و چگونه در قبال كارهاي خود جابگو هستند– تعيين اهداف

همكاري :           

 • مشخص كردن رئيس كميته ايمني و بهداشت درصورت وجود – مشاوره با كاركنان و نمايندگان آنها ضروري است.
 • مشاركت كليه كاركنان در برنامه ريزي و بازنگري عملكرد، تهيه روش هاي اجرايي و حل مشكلات.
 • هماهنگي و همكاري با پيمانكاراني كه در محل سايت رفت و آمد دارند.

ارتباطات :           

 • ارائه اطلاعات در مورد خطرات، ريسكها و اندازه گير يهاي پيشگيرانه به تمامي كاركنان و پيمانگاراني كه در محل سايت رفت و آمد دارند.
 • جلسات منظم در رابطه با ايمني و بهداشت
 •  در مورد مسائل ايمني و بهداشت خود را همواره نمايان سازد.

آنچه كه بايد از خود پرسيد :

 1. آيا سازمان مسئوليت هاي ايمني و بهداشت را به افراد خاصي اختصاص داده است؟آيا اين افراد در مورد كارهايي كه بايد انجام دهند آگاه و مسئوليت پذير هستند؟
 2. آيا سازمان مشاركت با كاركنان و مشاوره با آنها يا نمايندگانشان را به صورت اثربخش انجام مي دهد؟
 3. آيا كاركنان اطلاعات كافي در رابطه با ريسكهايي كه با آنها مواجه هستند و فعاليتهاي پيشگيرانه در مورد آنها، دارند؟
 4. آيا كاركنان سطوح مختلف مهارتهاي لازم را دارند؟ آيا افراد بطور مناسب آموزش ديده اند؟
 5. آيا شما نياز به مشاوران خارجي داريد؟ آيا برنامه اي براي آن داريد؟

گام سوم : برنامه ريزي و تعيين استانداردها

برنامه ريزي كليد اطمينان از موثر بودن تلاشهاي سازمان در زمينه ايمني و بهداشت مي باشد. برنامه ريزي براي ايمني و بهداشت شامل تعيين اهداف، شناسايي خطرات، ارزيابي ريسكها، اجراي استانداردهاي و الزامات عملكرد و توسعه فرهنگ مثبت مي باشد. بهتر است سازمان برنامه هاي خود را بصورت مكتوب داشته باشد. برنامه ريزي بايد در برگيرنده موارد زير باشد:

·  شناسايي خطرات و ارزيابي ريسكها و تصميم گيري در مورد حذف و يا كنترل خطرات

·  مطابقت قوانين ايمني و بهداشت در  ارتباط با كار سازمان

·         موافقت مديران و سرپرستان با اهداف ايمني و بهداشت

·  خط مشي خريد و تدارك كه بايد مسائل ايمني و بهداشت را در نظر داشته باشد

·  طراحي تسكها، فرايندها، تجهيزات، محصولات و خدمات و سيستم ايمني كار

·         روشهاي كاري در مواجه با خطرات جدي و احتمالي

·         همكاري با همسايگان و يا تامين كنندگان

·  تعيين استانداردها در برابر عملكردهاي قابل اندازه گيري

استانداردها به ساخت فرهنگ مثبت و كنترل ريسكها كمك مي كنند. آنها تعيين مي كنند كه افراد در سازمان چگونه وظايف خود و كنترل ريسكها را در راستاي خط مشي به انجام رسانند. استانداردها مشخص مي كنند كه چه كسي، چه زماني، چه كاري را و با چه نتيجه اي انجام مي دهد.

سه نكطه كليدي در مورد استانداردها :

استانداردها بايد:

·         قابل اندازه گيري

·         قابل دستيابي

·         بر پايه واقعيات              

باشند.

چنانچه سازمان كاملا معني آموزش و فرد آموزش دهنده را درك نكرده باشد، عباراتي مانند " كليه كاركنان بايد آموزش ببينند " براي اندازه گيري دشوار خواهد بود.  اگر هيچ ابزاري براي اندازه گيري ميزان محافظت از دستگاهها وجود نداشته باشد عبارت " كليه ماشين آلات بايد محافظت گردند" از لحاظ اجرايي مشكل خواهد داشت. بسياري از استانداردهاي صنعتي قبلا ايجاد شده اند و سازمان مي تواند هر كدام از اين استانداردها را كه قابل اجرا هستند, به كار برد. در ساير موارد سازمان نيازمند مشاوره و تعين استانداردهاي مربوط به خود است, كه بهتر است اين استانداردها بهتر است كمي و برپايه واقعيات بوده, همچنين قابليت اندازه گيري را داشته باشد. براي مثال:

·  به انجام رسانيدن ارزيابي ريسك و اجراي كنترلهاي لازم

·         حفظ دماي كارگاه در يك بازه مشخص

·         تعيين ميزان و سطح قابل قبول مواد آلاينده و دفعي

·  تعيين روش و فواصل زماني مشخص براي كنترل وسايل حفاظتي ماشين آلات, طراحي ارگونوميك فضاي كاري براي انجام فعاليتها و سطوح آموزشي.

·  انجام ترتيبات لازم براي مشاوره با كاركنان و نمايندگان آنها در فواصل زماني مشخص

·  پايش و اندازه گيري عملكرد با روشهاي مشخص و در زمانهاي خاص

 

آنچه كه بايد از خود پرسيد :

 1. آيا سازمان برنامه ايمني و بهداشت دارد؟
 2. آيا قبل از شروع كار, مسايل ايمني و بهداشت در نظر گرفته مي شود؟
 3. آيا سازمان شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك مرتبط با كاركنان خود و اجتماع را انجام داده است؟ و آيا استانداردهاي مرتبط با محيط كار, كارخانه, مواد, روشهاي اجرايي, افراد و محصولات مشخص شده است؟
 4. آيا سازمان برنامه اي براي مواجه با خطرات جدي و احتمالي مثل آتش سوزي, خطاهاي كاري و... دارد؟
 5. آيا استانداردهاي بطور كامل اجرا و ريسكها بصورت اثربخش كنترل مي شوند؟

 

گام چهارم : اندازه گيري عملكرد

همانند مسايل مالي, توليدي يا فروش, سازمان نيازمند اندازه گيري عملكرد ايمني و بهداشت به منظور دانستن موفقيتهاي خود مي باشد. سازمان نيازمند است كه بداند:

·         در چه جايگاهي قرار دارد

·         به كجا مي خواهد برسد

·         چه مسايلي پيش رو دارد و چرا

قبل از اينكه حادثه اي رخ دهد نظام پايش و اندازه گيري پيشگيرانه شامل كنترل و بازرسي هاي دوره اي به منظور اطمينان از اجراي استانداردهاي سازمان و انجام كنترل هاي مديريتي، مي باشد و بايد قبل از رخ دادن هر گونه حادثه اي ايجاد شده باشد. پس از رخ دادن حوادث، نظام پايش و اندازه گيري واكنشي بايد در صدد يادگيري از خطاهاي گذشته برآيد كه اين خطاها ممكن است منجر به جراحت و بيماري، آسيب ديدگي اموال قريب الوقوع[7]  شده باشد.

دو جزء كليدي سيستم پايش و اندازه گيري:

·  پايش و اندازه گيري پيشگيرانه (قبل از رخ دادن خطاها) آيا سازمان به اهداف و استانداردهايي كه براي خود تعيين كرده دست يافته است  و آيا آنها اثر بخش بوده اند؟

·  پايش و اندازه گيري واكنشي (بعد از رخ دادن خطاها) شناسايي جراحات، موارد بيماري، آسيب ديدگي اموال و قريب الوقوع ها و تشخيص دليل اينكه جرا در هر مورد عملكرد در زير سطح استاندارد بوده است.

سازمان بايد اطمينان حاصل كند كه اطلاعات حاصل از نظام پايش و اندازه گيري پيكشيرانه و واكنشي در تشخيص موقعيتهاي ايجاد ريسك ، استفاده مي گردد و اقداماتي در مورد آنها انجام دهد. ريسك ها بايد اولويت بندي شوند. سازمان بايد در مورد حوادث جدي و نيز حوادثي كه پنتانسيل ايجاد آسيب جدي را دارند، دقت كافي نمايد. در موارد فوق درك آني و تعيين علت اين حوادث ضروري است. سازمان بايد حوادث را شناسايي و ثبت كند، علت بروز آنها را پيدا كند، اطلاعات آنها را در اختيار كاركناني قرار دهد كه داراي اختيار انجام فعاليت هاي اصلاحي مانند تغييرات سازماني و خط مشي هستند.

آنچه كه بايد از خود پرسيد :

 1. آيا سازمان مي داند كه تا چه حد در زمينه ايمني و بهداشت خوب عمل كرده است؟
 2. چگونه سازمان به برآورده شدن اهداف و استانداردهاي ايمني و بهداشت خود جامه عمل پوشانده است؟ آيا كنترلهاي سازمان در مورد ريسك ها كافي بوده است؟
 3. چگونه سازمان ميزان سازگاري خودرا ازقوانين ايمني وبهداشت تاثير گذار بر فعاليت ها تعيين ميكند؟
 4. آيا شناسايي خطرات, تمامي علل بروز حوادث را در بر مي گيرد؟ – يا آيا اين فعاليت با پيدا كردن اولين فرد عامل بروز حادثه, خاتمه پيدا كرده است؟
 5. آيا سازمان سوابق درستي از جراحات، بيماري ها و خسارات اتفاقي دارد؟

 

گام پنجم : استفاده از تجارب – مميزي و بازنگري

نظام پايش و اندازه گيري اطلاعات مورد نياز سازمان براي بازنگري فعاليت ها و تصميم گيري در مورد بهبود عملكرد، را فراهم مي كند. مميزي ها اعم از مميزي هاي داخلي و خارجي، فعاليت هاي پايش و اندازه گيري را به وسيله تعيين دستيابي سازمان، خط مشي و سيستم ها به نتايج مناسب، تكميل مي نمايند. مميز ها ميزان اعتبار و اثر بخشي سيستم هاي سازمان را گوشزد مي كند. سازمان بايد از تجربيات خود استفاده كرده، نتايج اندازه گيري عملكرد و اطلاعات مميزي ها را به منظور بهبود رويكرد خود در مديريت ايمني و بهداشت، تركيب نمايد، اثربخش خط مشي ايمني و بهداشت خود را مورد بازنگري قرار داده و توجه خاصي به مسائل زير داشته باشد:

·  ميزان سازگاري با استانداردهاي عملكرد ايمني و بهداشت ( شامل قوانين )

·         مناطقي كه استانداردي وجود ندارد و يا كافي نيست

·         دستيابي به اهداف در بازه زماني تعيين شده

·  اطلاعات جراحات، بيماري و حوادث – تجزيه و تحليل علتهاي ريشه اي، روند و ويژگي هاي عمومي

اين شاخص ها نشاندهنده نواحي بهبود در سازمان مي باشد.

آنچه بايد از خود بپرسيد :

 1. نحوه يادگيري سازمان از خطاها و موفقيتهاي گذشته چگونه است؟
 2. آيا سازمان مميزيهاي ايمني و بهداشت را برگزار مي نمايد؟
 3. اقدامات انجام شده بر روي نتايج مميزي چيست؟
 4. آيا مميزيها كاركنان تمامي سطوح را در بر مي گيرند؟
 5. آخرين زمان بازنگري خط مشي و عملكرد سازمان چه موقع بوده است ؟

 

 

نتيجه گيري :

رويكرد ذكر شده در بالا در سيستمهاي مديريت ايمني و بهداشت استفاده و آزمايش شده است. اين رويكرد شباهتهاي محكمي با سيستم هاي مديريت كيفيت بيشتر سازمانهاي موفق دارد. اين رويكرد به سازمان در حفظ كاركنان و كنترل خسارات كمك مي كند و هر پنج گام، گامهاي اساسي مي باشند.[1] Hazard

[2] Risk

[3] Competence

[4] Control

[5] Co-operation

[6] Communication

[7] near miss

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٩:۱٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ خرداد ،۱۳۸۳

سيستم مديريت بهداشت شغلی و ايمنی و زيست محيطی

http://www.aiha.org

 Health and Safety

 

Health Safety and Environment

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۸:۱٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ خرداد ،۱۳۸۳

منابع مفيد اينترنتی در زمينه HSE

http://www.hsedirect.com

http://www.hse.gov.uk/index.htm

http://uk.osha.eu.int

 

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٧:٤٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٤ خرداد ،۱۳۸۳

يادداشت های جديد در وبلاگ مديريت کيفيت و EPCM

 
 
  
نویسنده : همتی ; ساعت ۸:٢٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳ خرداد ،۱۳۸۳

مسئوليت مديريت در سيستم مديريت کيفيت - استاندارد ايزو ۹۰۰۱:۲۰۰۰

- مسئوليت مديريت :

 


5-1- تعهد مديريت:

 

مديريت رده بالا بايد شواهدي دال بر تعهد خود در ايجاد و توسعه و اجراي سيستم مديريت کيفيت و بهبود دادن مداوم اثر بخشي آن به طرق زير فراهم آورد :

 

 الف ) انتقال و تفهيم اهميت برآورده کردن خواسته هاي مشتري و همچنين الزامات مربوط به قوانين و مقررات به سازمان

 

ب ) تعيين و برقرار كردن خط مشي کيفيت

 

 پ ) حصول اطمينان از اينكه اهداف کيفيت تعيين شده اند

 

 ت ) انجام بازنگري هاي مديريت

 

ج ) حصول اطمينان از در دسترس بودن منابع .

 


 

5-2- مشتري محوري : 

 

مديريت رده بالا بايد اطمينان يابد که خواسته هاي مشتري با هدف افزايش سطح رضايت مشتري تعيين و برآورده ميشود (به بند 7-2-1 و 8-2-1 رجوع شود) .

 


5-3- خط مشي کيفيت:  

 

مديريت رده بالا بايد اطمينان يابد که خط مشي کيفيت :

 

     الف ) با مقصد سازمان مناسب است .

 

     ب ) تعهد به برآورده كردن الزامات و يا خواسته ها و همچنين بهبود مداوم اثر بخشي سيستم مديريت کيفيت را شامل مي شود.

 

     ج ) چارچوبي را براي تعيين و بازنگري اهداف کيفيت فراهم مي آورد.

 

     د ) در درون سازمان انتقال يافته ، تفهيم  و درک شده است.

 

   ه ) از نظر تداوم مناسب بودن آن مورد بازنگري قرار مي گيرد.


5-4- طرح ريزي :

 

5-4-1- اهداف کيفيت :   

       

مديريت رده بالا بايد اطمينان يابد که اهداف کيفيت و از جمله آنهايي که جهت برآورده کردن الزامات و يا خواسته هاي مربوط به محصول مورد نياز هستند (به بند 7-1-الف رجوع شود. ) در بخش ها و سطوح مرتبط در درون سازمان تعيين شده اند . اهداف کيفيت بايد قابل اندازه گيري بوده و با خط مشي کيفيت همخوان باشد .

 

 5-4-2- طرح ريزي سيستم مديريت کيفيت :

 

 مديريت رده بالا بايد اطمينان يابد كه :

 الف ) طرح ريزي سيستم مديريت کيفيت به منظور برآورده کردن الزامات مذكور در بند 4-1 وهمچنين اهداف کيفيت انجام گرفته است.

ب ) هنگامي که تغييرات در سيستم مديريت کيفيت طرح ريزي و اجرا مي گردد ، انسجام سيستم مديريت کيفيت برقرار نگهداشته مي شود .


 

5-5- مسئوليت ،اختيار و انتقال اطلاعات :  

 

5-5-1- مسئوليت و اختيار :          

مديريت رده بالا بايد اطمينان يابد که مسئوليت ها و اختيارات تعيين شده اند و در درون سازمان ابلاغ مي شوند . 

 

5-5-2- نماينده مديريت:          

مديريت رده بالا بايد يکي از مديران خود را به عنوان نماينده مديريت منصوب كند که جدا از ساير مسئوليت هايش ، بايد داراي مسئوليت هاو اختياراتي شامل موارد زير باشد :


     الف ) حصول اطمينان از اينکه فرآيندهاي مورد نياز براي سيستم مديريت کيفيت ايجاد و اجرا شده و برقرار نگهداشته مي شود.

 

     ب ) گزارش دهي به مديريت رده بالا در مورد عملکرد سيستم مديريت کيفيت و هر نوع نياز براي بهبود

     ج ) حصول اطمينان از افزايش آگاهي در مورد خواسته هاي مشتري درسرتاسر سازمان. 

 

5-5-3- انتقال اطلاعات در درون سازمان :

 

      مديريت رده بالا بايد اطمينان يابد که فرآيندهاي مناسب انتقال اطلاعات در درون سازمان ايجاد شده و اينكه انتقال اطلاعات در خصوص اثربخشي سيستم مديريت کيفيت انجام مي گيرد .   

 


 

5-6- بازنگري مديريت :

 

5-6-1- کليات:          

مديريت رده بالا بايد سيستم مديريت کيفيت سازمان را در فواصل زماني برنامه ريزي شده مورد بازنگري قرار دهد تا از تداوم مناسب بودن، کفايت و اثر بخشي آن اطمينان حاصل كند اين بازنگري بايد ارزيابي فرصت هاي بهبود و نياز به تغيير سيستم مديريت کيفيت از جمله خط مشي کيفيت و اهداف کيفيت را شامل گردد .

سوابق بازنگري هاي مديريت بايد نگهداري شود. ( به بند 4-2-4 رجوع شود).   

 

5-6-2- ورودي بازنگري:          

  ورودي هاي بازنگري مديريت بايد شامل اطلاعاتي راجع به موارد زير باشند :

      الف ) نتايج مميزي

     ب ) بازخور از مشتري

     ج ) عملکرد فرآيند و انطباق محصول

     د ) وضعيت اقدامات پيشگيرانه و اصلاحي

     ه ) اقدامات پيگيرانه مربوط به بازنگري هاي قبلي مديريت

     و ) تغييراتي که ميتواند بر سيستم مديريت کيفيت تأثير گذارد

     ز ) توصيه هايي براي بهبود  

  

  5-6-3- خروجي بازنگري:          

   خروجي هاي بازنگري مديريت بايد شامل هر نوع تصميمات و اقدامات مربوط به موارد زير باشد :

     الف ) بهبود اثربخشي سيستم مديريت کيفيت و فرآيندهاي آن

     ب ) بهبود محصول در رابطه با خواسته هاي مشتري

     پ ) نيازهاي مربوط به منابع    

 

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۳:٤٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳ خرداد ،۱۳۸۳

QHSE چيست؟

Quality + Health + Safety + Environmental = QHSE

 زابک  =   زيست محيطی  +  ايمنی    +  بهداشت حرفه ای + کيفيت 

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٩:٠٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ خرداد ،۱۳۸۳

كيفيت زندگي و انقلاب ديجيتال

مقاله ای با کيفيت از استاد فرهيخته دکتر شهيندخت خوارزمی 

         كيفيت زندگي، مفهومي است چند وجهي و بررسي آن نياز دارد به اتخاذ رهيافتي ميان رشته اي و فرا- رشته ای

         كيفيت زندگي امري است نسبي و نمي توان براي آن تعريفي ارائه داد كه آن را مطلق و جهاني فرض كند.

       كيفيت زندگي به شدت از زمان و مكان متاثر است و مولفه ها و عوامل تشكيل دهنده اش با توجه به دوره زماني و مكان جغرافيايي فرق خواهند كرد.

        كيفيت زندگي به مقدار زياد از ارزش ها متاثر است و در واقع طبق ارزش هاي فردي و اجتماعي و ملي تعريف مي شود.

       كيفيت زندگي ضمن دارا بودن ابعاد عيني و وابستگي به شرايط عيني و بيروني، امري است ذهني و دروني و متصور و در نتيجه در نهايت به تصورات و ادراك فرد از واقعيت هاي زندگي بستگي دارد.

       كيفيت زندگي مفهومي است كه ارزش واقعي آن زماني آشكار مي شود كه بخواهيم به سياست ها و برنامه هاي توسعه به ويژه در سطح محلي و محله اي جهت داده و پاراديم هاي منسوخ توسعه اقتصادي- اجتماعي را اصلاح كنيم.

      كيفيت زندگي، خود يك پاراديم است و با پاراديم هاي توسعه پايدار و اقتصاد نوين همخواني بيشتري دارد تا پاراديم هاي متعارف اقتصاد و توسعه

      كيفيت زندگي به عنوان يك گفتمان جهاني، واكنشي است طبيعي در برابر پي آمدهاي نامطلوب و آسيب هاي جدي كه سياست هاي مرسوم اقتصادي در سطح فردي، ملي و جهاني پديد آورده اند.

       در عصر ديجيتال، بحث كيفيت زندگي مي تواند به عنوان مكانيسم بازخورد، ارزيابي و اصلاح مسير سياست هاي خرد و كلان عمل كند.

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۸:۳٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۱ خرداد ،۱۳۸۳

يادداشت های جديد در وبلاگ مديريت کيفيت و EPCM

وبلاگ را به خدمت کسب و کارتان در بياوريد.

مسئوليت اجتماعی سازمانها

انجمن های تخصصی در صنعت ساختمان

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٦:٢٧ ‎ب.ظ روز جمعه ۱ خرداد ،۱۳۸۳